เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร นายนาวา จันทนสุรคน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ได้เข้าร่วมงานแสดงเจตนารมณ์การส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยมี นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงเจตนารมณ์การส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดย ส.อ.ท. และ กนอ. ร่วมสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมขอรับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสาหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory For Waste Processor) ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กับการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสอดคล้องตามโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy)

Close Bitnami banner
Bitnami