สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดสัมมนาและประกาศความร่วมมือ “EPR ความรับผิดชอบของผู้ผลิตกับการจัดการบรรจุภัณฑ์” ภายในงาน Propak Asia 2022 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบ EPR ผ่านโครงการ Pack Back…เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน โดยมีกูรูภาครัฐ - เอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนเสวนา และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศร่วมแชร์ประสบการณ์ มุ่งขับเคลื่อน EPR สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

พร้อมกันนั้น ผู้ผลิตสินค้าที่ตื่นตัวร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ ขยายเครือข่ายจากปัจจุบันมีการลงนามแล้ว 50 องค์กร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 64 มุ่งการบริหารจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์ สู่วงจรรีไซเคิลเตรียมความพร้อมก่อนรัฐออกกฎหมายภาคบังคับรองรับกติกาโลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ EPR ยังเป็นการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy สอดรับแนวทางการพัฒนา BCG Model ของรัฐบาล

Close Bitnami banner
Bitnami