เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รองประธาน ส.อ.ท. และปธ.งานข้อร้องเรียน คลัสเตอร์ และ Networking (คุณอิศเรศฯ) หารือแนวทางการขับเคลื่อน “FTI. Future Mobility One Roadmap” โดยมี กบ. และ Keyman งานข้อร้องเรียนฯ (คุณบุญหาญฯ และคุณพงษ์ศักดิ์ฯ) ปธก. ยานยนต์ (คุณยุพินฯ) ปธก. ชิ้นส่วนฯ (คุณสุพจน์ฯ) ปธก.ไฟฟ้าฯ (คุณสุรเดชฯ) ปธก.อลูมิเนียม (คุณธีรพันธุ์ฯ) ปธก.ยาง (คุณชัยสิทธิ์ฯ) ปธก. พลังงานหมุนเวียน (ดร.สุวิทย์ฯ) และกลุ่มฯ ที่เกี่ยวข้อง รวม 10 กลุ่มฯ เข้าร่วมการประชุม

จากการหารือ กลุ่มอุตสาหกรรม สนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อน Roadmap และการจัดตั้งคลัสเตอร์ฯ “FTI. Future Mobility One” และการจัดตั้งคลัสเตอร์ฯ เพื่อดึงศักยภาพของกลุ่มฯ ต่างๆ ใน ส.อ.ท. ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มฯ สภาฯ จังหวัด ผนวกกับการทำงานของฝ่ายและสถาบันฯ และ Pillars เพื่อเพิ่มโอกาสให้สมาชิกโดยเฉพาะ SMEs เข้าสู่ Future Mobility Supply Chain ยกระดับจาก First Industries สู่ Next-Gen Industries และเป็นการสร้างความร่วมมือจากแต่ละกลุ่มฯ ภายใต้ One FTI. รวมถึงการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวกับ Future Mobility ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรม ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดำเนินการต่อไป จะนำเสนอในการประชุมสายงาน สส. วันที่ 13 กรกฎาคม 66 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เกิดการขับเคลื่อน Roadmap และคลัสเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

นอกจากนี้ มีผู้แทนกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมหารือ อาทิ ก.พลังงานหมุนเวียน (คุณนทีฯ) ก.สิ่งทอ (คุณสมคิดฯ) ก.เหล็ก (คุณศักดิ์ชัยฯ) ก.ดิจิทัล (คุณคณพลฯ/ คุณวันชาติฯ) ก.โรงกลั่นฯ (คุณกิตติฯ) ก.ยานยนต์ (คุณวิทวัฒน์ฯ) ก.ไฟฟ้าฯ (คุณวิบูลย์ฯ) ก.ไฟฟ้าฯ เป็นต้น

Close Bitnami banner
Bitnami