เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รองประธาน ส.อ.ท. และปธ.งานข้อร้องเรียน คลัสเตอร์ และ Networking (คุณอิศเรศฯ) หารือแนวทางการขับเคลื่อน “FTI. Future Mobility One Roadmap” ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆกว่า 10 กลุ่ม โดยกลุ่มฯสิ่งทอได้มอบหมายให้คุณสมคิด รัตนประพาพร เป็นผู้แทนกลุ่มฯ เข้าร่วมการประชุมจากการหารือ กลุ่มอุตสาหกรรม สนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อน Roadmap และการจัดตั้งคลัสเตอร์ฯ “FTI. Future Mobility One” และการจัดตั้งคลัสเตอร์ฯ เพื่อดึงศักยภาพของกลุ่มฯ ต่างๆ ใน ส.อ.ท. ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มฯ สภาฯ จังหวัด ผนวกกับการทำงานของฝ่ายและสถาบันฯ และ Pillars เพื่อเพิ่มโอกาสให้สมาชิกโดยเฉพาะ SMEs เข้าสู่ Future Mobility Supply Chain ยกระดับจาก First Industries สู่ Next-Gen Industries และเป็นการสร้างความร่วมมือจากแต่ละกลุ่มฯ ภายใต้ One FTI.

Close Bitnami banner
Bitnami