เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2566 โดยมีคุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นประธานการประชุม และคณะทำงานข้อร้องเรียนฯ ร่วมกับ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด, บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด, บริษัท คิว แอร์ จำกัด, บริษัท เอ็นพีดี เอนเนอร์ยี่ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัชชาทรัด และ บริษัท ที.ไวน์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีประเด็นในหารือคือ การกำหนดวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรม ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami