ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คุณญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ร่วมกับ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งนำโดยดร.นิภา สุพิชญางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ และทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรไทยเพื่อตอบสนองความต้องของภาคการเกษตร ระหว่างกลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตรกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ และเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้นโยบาย “ ONE FTI ” สภาอุตสาหกรรมฯ ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์

Close Bitnami banner
Bitnami