เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ ยา ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้
1. ความคืบหน้าการนำเสนอความเห็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ GIP Plus และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า

Close Bitnami banner
Bitnami