เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ ยา ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้

  1. งานเปิดตัวโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน”
  2. ความคืบหน้าการน าเสนอความเห็นต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  3. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP)
Close Bitnami banner
Bitnami