เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมยา ได้จัดงานเข้าร่วมแถลงข่าวงาน CPHI South East Asia 2023 ซึ่งถือการร่วมจัดงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสามารถเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งการจัดงาน“ซีพีเอชไอ เซาท์อีส เอเชีย 2023” ถือเป็นตัวกลาง การประสานให้เกิดความร่วมมือที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมพัฒนาธุรกิจ การค้า การลงทุน ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาภาคธุรกิจเอกชนไทยให้แข็งแกร่ง มีความพร้อมร่วมกันที่จะวางรากฐานให้ประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการยาให้กับประเทศไทยต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami