ประธาน ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล และกรรมการ คุณสุพจน์ ชัยวิไล กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอฯเข้าพบประธาน คุณ เชิงพร เต็งอำนวย สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สอท.เพื่อนำเสนอโครงการสร้างมูลค่ารูปแบบธุรกิจเส้นใยทางเลือกจากใบสัปปะรดและ agrowaste ที่เหลือทิ้งในห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจรและยั่งยืน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

ท้ังนี้ได้ร่วมแสดงความยินกับคุณเชิญพร เต็งอำนวย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ๋สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Close Bitnami banner
Bitnami