กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกรายของไทย ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพื่อร่วมเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินอุตสาหกรรมที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวและกิจกรรมเพิ่มเติม:

https://www.thaicma.or.th/th/news

Close Bitnami banner
Bitnami