กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา Biotec FTI Forum#4 ในหัวข้อ BIOTEC Breakthroughs for a Better Life นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 13:00-17:00 น. ณ งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2023 ห้อง Conference Room A, ฮอลล์ 104, ไบเทค บางนา โดยมีหัวข้อนำเสนอและวิทยากรดังนี้

• RED-GEMs: The Future of Anti-aging? นวัตกรรมมณีแดงย้อนวัย? โดย ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร อาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Biomedical engineering development in a real world setting: Thailand’s aspect การพัฒนาวิศวกรรมการแพทย์เพื่อนำมาใช้จริง: บริบทของประเทศไทย โดย นาวาเอก นพ.เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ หัวหน้าหน่วยรังสีร่วมรักษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
• Organ-on-Chips เทคโนโลยีชิปอวัยวะเพื่อการแพทย์แห่งโลกอนาคต โดย ดร.สุนทร ตันติถาวรรัตน์ AMBiO Research Unit ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Close Bitnami banner
Bitnami