ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นางสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ รองประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมงาน ENGINEER and MARVEX 2023 เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ณ Kuala Lumpur Convention Centre ประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ นางสุภาณี ได้นำเสนอแนวทางความรับผิดชอบของผู้ผลิตเกี่ยวกับการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกนำมาใช้ในหลายประเทศ และประเทศไทยได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นฐานในการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสถาบันการศึกษา จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการ Air-Con Extended Producer Responsibility Sandbox Project ขึ้น เพื่อทดสอบรูปแบบการบริหารจัดการซากเครื่องปรับอากาศตั้งแต่การรับคืนซาก การถอดแยก การจัดการวัสดุที่มีค่า และการกำจัดวัสดุไม่มีค่า รวมถึงระบบติดตาม ประเมินผลในเรื่องข้อมูล วัสดุ และค่าใช้จ่าย ซึ่งหากมีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จะนำเสนอข้อมูลต่อภาครัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami