กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด รวมถึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและประเทศ คณะกรรมการกลุ่มฯ โรงกลั่นฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กลุ่มฯ โรงกลั่นฯ ประจำปี 2566 โดยการมอบหนังสือแก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังค่านิยมการรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชน

โรงเรียนในจังหวัดระยอง (วันที่ 21 กันยายน 2566)

โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี (วันที่ 27 กันยายน 2566)

Close Bitnami banner
Bitnami