ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
การประชุมคณะกรรมการวิชาการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization – ISO) ISO/TC45 Rubber and rubber product ครั้งที่ 71

การประชุมคณะกรรมการวิชาการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization – ISO) ISO/TC45 Rubber and rubber product ครั้งที่ 71

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง และนายนวพงศ์ สรโชติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO/TC 45 Rubber Products ครั้งที่ 71 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการส่งเสริมการตลาดสินค้านวัตกรรมยางพารา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการส่งเสริมการตลาดสินค้านวัตกรรมยางพารา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง นายนวพงศ์ สรโชติ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์...

ประชุมสามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมยาง

ประชุมสามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมยาง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมยาง ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม Space 4 โรงแรม Grande Centre Point Space Pattaya โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์อุตสาหกรรมยางและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง...

กลุ่มอุตสาหกรรมยางเข้าร่วมงาน India – Thailand Buyer Seller Meet

กลุ่มอุตสาหกรรมยางเข้าร่วมงาน India – Thailand Buyer Seller Meet

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น . คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยาง เข้าร่วมงาน India – Thailand Buyer Seller Meet ณ ห้องบอลรูมศาลาไทย โรงแรม Marriott Marquis Bangkok Queen’s Park สุขุมวิท 22...

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก ได้เข้าร่วมสัมมนา ID4 Connect

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก ได้เข้าร่วมสัมมนา ID4 Connect

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก ได้เข้าร่วมสัมมนา ID4 Connect ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณคณพล วงศ์พิชญวิศาล คุณปิยะ พิริยะโภคานนท์ และคุณประกิต สังป่า ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางวาระปี 2565-2567

        เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา...

ดีเดย์ !! ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2979 – 2562

"ดีเดย์ !! ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2979 – 2562" สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำสำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 และประกาศ...

FTI Talk x Podcast ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม “ผลิตภัณฑ์ยาง” จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำฯ

FTI Talk x Podcast ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม “ผลิตภัณฑ์ยาง” จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำฯ

รายการ FTI Talk x Podcast ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม "ผลิตภัณฑ์ยาง" จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำฯ บทสัมภาษณ์คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami