วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

กลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เจริญรุดหน้า ต่อยอดนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของประเทศสู่สากล

TH Aluminium Industry Club are the leaders of the aluminium industry in Southeast Asia committed to develop the organization, innovate continuously and create additional market value, drive the economy and society, support the environment sustainability goal of the country and level up the Thailand Aluminium Industry Club to the international level.

พันธกิจ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ผู้บริโภค

Delivery products that high standard with friendly environment to consumer

Close Bitnami banner
Bitnami