วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

กลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เจริญรุดหน้า ต่อยอดนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของประเทศสู่สากล

พันธกิจ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ผู้บริโภค

Close Bitnami banner
Bitnami