โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายอธิภัทร คูวินิชกุล

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายไพรัช ชูธรรมขจร ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
นายศุภชัย หล่อวณิชย์ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
นางบัญชุสา พุทธพรมงคล ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
นายอธิภัทร คูวินิชกุล ประธาน
นายอัครินทร์ ภัทรานนท์ รองประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
นายประดิษฐ์ ปภังกรกิจ รองประธานคณะทำงานมาตรฐานสินค้า
นายกิตติพัฒน์ พินิจโสภณพรรณ รองประธานคณะทำงานกฎระเบียบการค้าและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
นายวันชัย จงจิตรนันท์ รองประธานคณะทำงานส่งเสริม,สนับสนุนสมาชิกและวิชาการ
นายปราโมทย์ หาญสกุล รองประธานคณะทำงานกฎหมายแรงงานและภาษี และ เลขาธิการ
น.ส.วิลาวัณย์ ธัญญะวุฒิ เหรัญญิก
นายอิงอร จำชาติ กรรมการ
นายสุริยะ นาคอิ่ม กรรมการ
นายสุเมธี ศรีทรงราช กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ โชคลาภทวี กรรมการ

 

 กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อแสลป บิลเลต สลักและได คาสติ้ง: แคป โกลบอลอลูมิเนียม, ซังเคียว ทาเทยาม่าอัลลอยด์ (ไทยแลนด์), ยู.เอ็ม.ซี. ได คาสติ้ง, อลูคอน

กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเส้น: โกลด์สตาร์ เมททอล, ทอสเท็มไทย, ไทยเม็ททอลอลูมิเนียม, บีจี โฟลต กล๊าส, พี.แอนด์.แอล แมนูแฟคเตอร์ริ่ง, มหานครมิทอล, เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม, ยูไนเต็ดอลูมิเนียมอินดัสตรี้, อลูเม็ท และ แอลเมทไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมแผ่น: ไมย์เออร์อลูมิเนียม, ยูเอซีเจ (ประเทศไทย), วโรปกรณ์, นิคเคสยามอลูมิเนียม และ อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว

กลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น ขึ้นรูปและติตตั้ง ผลิตชิ้นส่วน ทำกระป๋อง และอื่นๆ: ไกลาสแอนด์อลิสาอลูมินั่มเทรดดิ้ง, ตราเพชร, ไทยเบเวอร์เรจแคน, โฟกัส เมทอลเทค, มิตรไพรัชและบุตร, แม่น้ำมิทอลซัพพลาย, วี.เอ็น.อลูมิเนียม, เอ็ม เอ็น ไชย คอร์ปอเรชั่น และ เอ็ม.วี.พี. โฟร์สตาร์ส

Close Bitnami banner
Bitnami