โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายศาณินทร์ ตริยานนท์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายศาณินทร์ ตริยานนท์ ประธาน
นายศุภชัย จินตนาเลิศ รองประธาน
นายไกรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์ รองประธาน
นายอัสนี มาลัมพุช รองประธาน
นายกฤษดา ชวนะนันท์ รองประธาน
นายเอกพงศ์ โกวิทกูลไกร รองประธาน/เหรัญญิก
นายเขมภพ คชเสนี เลขาธิการ
นายทักษิณ ลี กรรมการ
นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ กรรมการ
นายสมนึก จันทวงศ์ กรรมการ
นางสาววิมลรัตน์ จองธนานนท์ กรรมการ
นายวิชชุ คุ้มทรัพย์ กรรมการ
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการ
นายเอก ศิริเชาวนิชการ กรรมการ
นางบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล กรรมการ

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami