โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายอัสนี มาลัมพุช

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายไกรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์ ที่ปรึกษา
นายอัสนี มาลัมพุช ประธาน
นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายศุภชัย จินตนาเลิศ รองประธาน
นายกฤษดา ชวนะนันท์ รองประธาน
นายศานินทร์ ตริยานนท์ รองประธาน
นายวิชชุ คุ้มทรัพย์ เลขาธิการ
นายศรวัสย์ องอาจเชาว์เลิศ เหรัญญิก
นางสาววิมลรัตน์ จองธนานนท์ กรรมการและนายทะเบียน
นายเขมภพ คชเสนี กรรมการ
นายกิตดิพงษ์ พวงมาลา กรรมการ
นายนรสรรพ์ เชาวน์ฤทธิ์ กรรมการ
นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ กรรมการ
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการ

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami