อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน 3 e ภายใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน”

อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน 3 e ภายใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน”

            อย . พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนารูปแบบการทำงานผ่านระบบออนไลน์ 3 e ประกอบด้วย 1.e-Submission 2.e-Payment และ 3.e-License ภายใต้แนวคิด อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน มุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาให้บริการ...

MeDIC FTI FORUM: “ยุคเปลี่ยนผ่านเชื่อมโลกต่างอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์”

MeDIC FTI FORUM: “ยุคเปลี่ยนผ่านเชื่อมโลกต่างอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์”

MeDIC FTI FORUM: "ยุคเปลี่ยนผ่านเชื่อมโลกต่างอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"🆓 สัมมนาฟรี! จำนวนจำกัดไม่เกิน 80 ที่นั่ง ภายในงานมีการเว้นระยะตามมาตรการ 🆓.วันสัมมนา: วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา: 9.00-15.00น.สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ห้อง...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์...

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564  รายละเอียดประกาศ https://qrgo.page.link/Tn9Mx ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข,...

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การแสดงเลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด...

FTI Talk x Podcast เจาะลึกเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมสำคัญในช่วง COVID-19

FTI Talk x Podcast เจาะลึกเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมสำคัญในช่วง COVID-19

รายการ FTI Talk x Podcast เจาะลึกเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมสำคัญในช่วง COVID-19 บทสัมภาษณ์ คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami