วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีสถาปนา และจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรม ลำดับที่ 46 ภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ โซนพื้นที่ ThaiBev (VDO Wall) ชั้น 10 ส.อ.ท.

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากกรรมการบริการ ส.อ.ท. ดังนี้ นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (รองประธาน ส.อ.ท.), ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา (รองประธาน ส.อ.ท. และเหรัญญิก), นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง (กรรมการบริหาร ส.อ.ท.), นายวิชัย สกลวรารุ่งเรือง (กรรมการบริหาร ส.อ.ท.), พร้อมด้วย นายจำรัส สว่างสมุทร (ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท.) และนางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี (รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท.) พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มอุตสาหรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ประธาน ส.อ.ท. ให้เกียรติกล่าวสถาปนา และจัดตั้งกลุ่มฯ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานกลุ่มฯ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม คือ นายนิพัฒน์สิน ยิ้มแย้ม

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก ถือว่ายังคงมีความผันผวน ซึ่งมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ความตึงเครียดของวิกฤตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือ Geopolitics, การขยายระยะเวลาลดกำลังการผลิตน้ำมัน จนถึงสิ้นปี ของซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานทั่วโลกได้รับผลกระทบ ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับทั่วโลก

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศนำเข้าพลังงาน จำเป็นต้องวางแผน และปรับตัวอย่างมาก ในการพัฒนาขีดความสามารถ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม ที่พลังงานถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงาน อีกทั้ง ผู้ประกอบการต้องเจอกับความท้าทายในการหาทางออกที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีพลังงาน กระแสภาวะโลกร้อนที่ก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือด ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมไทยและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องร่วมกันปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเร่งด่วน

จากวิกฤต…สู่โอกาส – สภาอุตสาหกรรมฯ เล็งเห็นถึงสถานการณ์ด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง กลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการนำเข้าพลังงาน และภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กับคู่แข่งทางการค้า และสามารถปรับตัว ภายใต้สภาวะวิกฤตพลังงาน และกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มฯ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จะช่วยยกระดับให้ Value Chain เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ พร้อมร่วมขับคลื่อนประเทศ มุ่งสู่การเป็นผู้นำในด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของภูมิภาคอาเซียน ต่อไป

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2565-2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประธาน ส.อ.ท. ได้มอบหมายให้ นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท. เป็นประธานในการประชุมเลือกตั้ง ซึ่งกลุ่มฯ มีแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา หรือ (Overlapping Claimed Area : OCA) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศ

Close Bitnami banner
Bitnami