เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เปิดการค้าเสรี ไทย-ตะวันออกกลาง : อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยจะไปต่ออย่างไร” เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีคุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการอำนวยการ และที่ปรึกษา สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานคลัสเตอร์ปิโตรเคมี นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์การจัดงานเสวนาในครั้งนี้เป็นการระดมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางภายใต้การเจรจาการค้าเสรี ไทย-ตะวันออกกลาง จากมุมมองของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญของไทย ด้วยกำลังการผลิตกว่า 35 ล้านตัน เป็นอันดับ 1 ในอาเซียนและอันดับ 16 ของโลก โดยมีมูลค่าการลงทุนสะสมกว่า 1.2 ล้านล้านบาท สร้างรายได้ให้ประเทศไทยกว่า 836,000 ล้านบาท คิดเป็น 5.2% ของ GDP และการจ้างงานตลอด Supply Chain กว่า 414,000 คน

ประธาน ส.อ.ท. เห็นว่าการจัดงานเสวนาวิชาการดังกล่าว จะมีส่วนให้เกิด Dialogue และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้นโยบาย “One FTI. ที่จะเป็น One Team เพื่อร่วมกันประเมินความคุ้มค่าในการเจรจาและผลกระทบให้รอบด้าน โดยคาดหวังว่างานเสวนาดังกล่าว จะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอันเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ภายใต้การเจรจาข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี ไทย-ตะวันออกกลาง เพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุด ต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami