เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน 2023 The Annual Petroleum Outlook Forum ภายใต้แนวคิด “Change for Chance: ปรับ เปลี่ยน เพื่อไปต่อ สู่ยุคพลังงานแห่งอนาคต”

และร่วมเสวนาบรรยาย ในหัวข้อ “Enable Everyone’s Engagement in Energy Transition ร่วมกับ นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และนายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ส.อ.ท. ร่วมกับกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ และนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม กล่าวรายงานที่มาและความสำคัญ

โดยประธาน ส.อ.ท. ได้นำเสนอถึง มุมมองความพร้อมต่อการปรับตัวของผู้ประกอบภาคอุตสาหกรรม เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อไปต่อ สู่ยุคพลังงานแห่งอนาคต การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันจาก FIRST INDUSTRIES อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคปฎิวัติอุตสาหกรรม ไปสู่ NEXT-GEN INDUSTRIES สร้างเครื่องยนต์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New growth engines) ผ่าน 3 กลไก ได้แก่ 1) S – Curves 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 2) BCG ยกระดับภาคเกษตรครบวงจรด้วย Agro-Industry, SAI 3) Climate Change ให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 2050 Net Zero ในปี 2065 เป็นต้น การให้มุมมองในการรับมือต่อ Energy Transition ความท้าทายของโลก สู่แนวทางการรับมือของผู้ประกอบการไทยเพื่อความยั่งยืน การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียในการใช้พลังงาน การเปลี่ยนเปลี่ยนแหล่งพลังงาน และเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ การเก็บการใช้เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนที่ลดไม่ได้ เช่น CCU, CCUS เพื่อมุ่งไปสู่ Clean and Green Energy, Renewable Energy (Wind turbines / Solar cell / Biofuels), นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel; SAF), Alcohol-to-jet (ATJ) เพื่อเตรียมพร้อม ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถปรับตัวในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานได้

Close Bitnami banner
Bitnami