กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1–11 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีพิธีเปิดงานในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตรกำแพงแสน, คุณญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์,สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.), หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน ร่วมในพิธีเปิด ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภายในงานมีการแสดงศักยภาพเทคโนโลยี นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตลอด Supply Chain ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรไทยสู่สากล นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาธุรกิจด้านเครื่องจักรกลเกษตรของไทยเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

Close Bitnami banner
Bitnami