เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง นายนวพงศ์ สรโชติ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยร่วมมือเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้านวัตกรรมยางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนให้เกิดการผลิตได้จริง ผ่านการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยต่อยอดการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ

Close Bitnami banner
Bitnami