เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง และนายนวพงศ์ สรโชติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO/TC 45 Rubber Products ครั้งที่ 71 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมยาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ที่ประชุม ที่ประชุมมีผู้นำภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชนจากนานาชาติเข้าร่วมงานกว่า 500 คน จาก 21 ประเทศทั่วโลก เพื่อเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุนในอุตสาหกรรมยาง ภายหลังยุคโควิด – 19

ทั้งนี้ กลุ่มฯ ยาง ให้การสนับสนุนด้านการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยในงาน Welcome Reception ประกอบด้วยดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์กลองสะบัดชัย นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 4 ภาค เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยไปยังนานาชาติ

Close Bitnami banner
Bitnami