เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกรียรติจากสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ในการเชิญเข้าร่วมกล่าวพิธีเปิดงาน Thai-Finnish Seminar on Sustainable and Green Transition Solutions in Textile Industry ณ The Athenee Hotel ห้อง London ร่วมกับ H.E. Jyri Jarviaho เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และ นายกฤษ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการกล่าวเปิดงานดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสหากรรมสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ หน่วยงาน Business Finland เพื่อสร้างความร่วมมือและโอกาสในการส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอรวมถึงทางการศึกษาด้านสิ่งทอระหว่างประเทศไทยและประเทศฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Transition) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable) โดยการใช้พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด และส่งสริมการใช้ 4R (Reuse / Recycle / Reduce / Repair) ที่ถือเป็นเป้าหมายที่เหมือนกับหลายประเทศทั่วโลกที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นในการใช้พลังงานสะอาด นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การประกอบกิจการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทย ที่ถือเป็นประเทศที่มีความครอบคลุมตลอดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำของอุตสาหกรรมสิ่งทอ การสัมมนาครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอระหว่างประเทศไทยและประเทศฟินแลนด์ ผ่านการนำเสนอของบริษัทที่ประกอบกิจการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศฟินแลนด์ อาทิ Nordic Bioproducts group (NBG), SPINNOVA และ FIARE Solutions เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยาเศษ ภายใต้หัวข้อ “Collaboration to meet EU Sustainable Regulations” โดย Ms. Marika Ollaranta, Head of Executive Decarbonizing Industries, RRF, Business Finland และการบรรยายจาก คุณสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้หัวข้อ “Potential Collaborations Activities between Thailand and Finland”

ทั้งนี้ นายเกรียงไกรฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี และการศึกษา ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาร่วมกันของประเทศไทยและประเทศฟินแลนด์ในอนาคต

Close Bitnami banner
Bitnami