เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมกับนายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานคณะทำงานการปฏิรูปอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 จัดสัมมนาในหัวข้อ “Go Digital: พลิกโฉมธุรกิจสู่ การเป็น Smart Factory for SMEs” ณ ห้อง Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live โดยงานสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้นำเทคโนโลยี Digital และ Automation & Robotics มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย โดยเฉพาะ SMEs สามารถนำเทคโนโลยีเครื่องจักร ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับขนาดกิจการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เกิดการ Transformation อย่างแท้จริง และพัฒนาอุตสาหกรรมก่อนที่จะถูก Disruption และไม่สามารถแข่งขันได้ในอนาคต

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากนายคณพล วงศ์พิชญวิศาล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
นายอัครพล สุขตา กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
นายนิพนธ์ เหล่าเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทีเกรเตดมานูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ยกระดับองค์กรด้วย Digital Technology ที่ SMEs เอื้อมถึง” เพื่อให้ SMEs พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) การเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0 และการนำข้อมูลที่เป็น Common Pain Points มาเป็นแนวทางเพื่อให้สมาชิกนำไปประยุกต์และต่อยอดในธุรกิจ

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นายศักดา สารพัดวิทยา รองนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ไทย (TARA) บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการนำ Automation and Robotic มาใช้ในองค์กร (Industry Transformation) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนและภาษีของภาครัฐ” เพื่อให้ SMEs สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยการนำ Automation and Robotic มาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ มีการแนะนำสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ ในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีผ่านสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ อาทิ BOI มีนโยบายการส่งเสริมการลงทุน (Smart and Sustainable Industry) และกรมสรรพากรมีนโยบายการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติเป็นต้น รวมทั้งการนำเสนอ Uses Case ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี

การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 200 ท่านและยังมีการออกบูธมาตรการสนับสนุนทางการเงิน จากทั้งธนาคาร SME Bank ธนาคารออมสินและธนาคารกสิกร มาให้บริการผู้เข้าร่วมสัมมนาในการแนะนำสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ สำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ที่สนใจ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/pUqeTsaOUT/

Close Bitnami banner
Bitnami