จากเอกสาร มอก.358-2565 มีระบุกำหนดทดสอบท่อแรงดันอาจทำได้ทุก 10 ปีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดทำให้เกิดความสับสนจากผู้ใช้เนื่องจากเดิมจะมีการทดสอบทุกๆ 5 ปี

คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการหารือในเรื่องนี้ด้วยความเป็นห่วง เนื่องจากอาจจะมีผู้ใช้เข้าใจว่ายืดอายุการทดสอบไป 10 ปี ทางคณะกรรมการกลุ่มฯ ก๊าซ อยากให้ความชัดเจน ว่า การทดสอบทุก 10 ปีนั้นสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรฐานเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ การทำงาน, ชนิดของก๊าซที่บรรจุ, และวัสดุที่ผลิตท่อก๊าซ และการใช้หน่วยทดสอบที่มีการตรวจสอบท่อที่มีระบบควบคุมคุณภาพ ทำการทดสอบอย่างถี่ถ้วนและสม่ำเสมอ

อยากให้ศึกษารายละเอียดสภาพการใช้งานและการดูแลรักษาท่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.358 อย่างเคร่งครัด การทดสอบท่อทุกๆ 10 ปี สามารถปฏิบัติได้หากท่อที่ใช้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มาตรฐานกำหนดเท่านั้น

สำหรับท่อที่ผลิตและตรวจสอบโดยมาตรฐานอื่นๆ นอกเหนือจากมาตรฐาน ISO ทางกลุ่มมีความเห็นว่าควรให้ทำการทดสอบตามวาระทุก 5 ปีเช่นเดิม

บทความจากคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 29 เมษายน 2567

Close Bitnami banner
Bitnami