เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ เข้าร่วมงานสัมมนาแนวทางการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.358 – 2565) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

ในงานสัมมนาฯ ดำเนินการโดย ดร.วิชิต โสภิตานนท์รัตน์ ซึ่งบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.358 – 2565) โดยมีการเน้นย้ำเรื่องการทดสอบท่อว่าสามารถทำได้ทุกๆ 10 ปี สำหรับท่อตามมาตรฐาน ISO ที่ใช้อ้างอิงใน มอก.358 – 2565 เท่านั้น

Close Bitnami banner
Bitnami