เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 นายนวพงศ์ สรโชติ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-Free Products Regulations – EUDR) ของประเทศไทย ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี 8 หน่วยงานที่ร่วมลงนาม ได้แก่
1.การยางแห่งประเทศไทย
2.สมาคมยางพาราไทย
3.สมาคมน้ำยางข้นไทย
4.สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
5.สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย
6.กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สภาอุตสาหกรรมฯ
7.เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสาวยางระดับประเทศ
8.สหกรณ์การเกาตรรัตภูมิ จำกัด

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1.) พัฒนาการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามกฎระเบียบของ EUDR โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทย การจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2.) เพื่อพัฒนาธุรกิจผลผลิตยางพารา อุตสาหกรรมน้ำยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราอย่างครบวงจร โดยคำนึงความถูกต้องตามกฎหมายปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
(3.) เพื่อร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เช่น การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดการสวนยางตามบริบทของ EUDR เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสวนยางของประเทศไทย ตามที่ทั้งแปดฝ่ายเห็นสมควร

Close Bitnami banner
Bitnami