เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นายนวพงศ์ สรโชติ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง พร้อมด้วยกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ร่วมแสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2567-2569 เพื่อขับเคลื่อน ONE FTI (One Vision, One Team, One Goal) ซึ่งจะขยายผลสู่ Next-GEN Industries ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curves) ที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model (Bio-Circular-Green) ที่เป็นทิศทางของโลกในปัจจุบัน

Close Bitnami banner
Bitnami