เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นายสุนทร ยงค์วิบูลย์ศิริ ประธานกลุ่มฯ เยื่อและกระดาษ และผู้แทนกลุ่มฯ เข้าร่วมการประชุมหารือ เตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ EU Deforestation-free Regulation (EUDR) จัดโดยสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรและฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การประชุมหารือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปที่เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้

  1. ประเด็นหน่วยงานภายในของไทยสำหรับการเป็น Focal Point ในการขับเคลื่อนมาตรการ

ขอให้ภาครัฐกำหนดหน่วยงานกลาง (Focal Point) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ EUDR ทั้งการเจรจาในเชิงนโยบายและทางเทคนิค การประสานงานรายละเอียดมาตรการฯ และการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการภายในประเทศสำหรับมาตรการดังกล่าว 

  1. ประเด็นสำหรับแผนที่ ภายใต้ข้อกำหนดของ EUDR

– ขอให้ภาครัฐขับเคลื่อนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม ให้เกิดการกำหนดแผนที่ ให้เป็น One Map เพื่อให้เกษตรกร และผู้ประกอบการใช้เป็นข้อมูลที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ประกอบการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป 

– ขอให้มีการหารือร่วมกับสหภาพยุโรปเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่ เพื่อให้ข้อมูลของทั้ง 2 ประเทศมีความสอดคล้องกัน 

ในโอกาสดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับมาตรการ EUDR 

Close Bitnami banner
Bitnami