เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ ประธานกลุ่มฯ เยื่อและกระดาษ และผู้แทนกลุ่มฯ เข้าร่วมการหารือแนวทางการจัดการสินค้านำเข้าและสินค้าที่ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งจัดโดยนายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม และในโอกาสดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานในการชุมหารือ ณ ห้อง Passion 802 ชั้น 8 ส.อ.ท.

ที่ประชุมมีข้อเสนอต่อการจัดการสินค้านำเข้าและสินค้าที่ไม่มีมาตรฐาน 3 ประเด็น ดังนี้

1. ผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ภาคบังคับร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อยกระดับมาตรฐานตามแผน Quick Win ของ สมอ. ที่มีนโยบายในการออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยปี 2566 สมอ. มีเป้าหมายออกมาตรฐานจำนวน 600 ฉบับ และปี 2567 มีเป้าหมายออกมาตรฐานบังคับไม่น้อยกว่า 1,000 ฉบับ ให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าในตลาด และการยกระดับสินค้า โดยคัดเลือกสินค้าจากมาตรฐานทั่วไปผลักดันให้เกิดเป็นมาตรฐานบังคับ

2. ผลักดันการทบทวนการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท และจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ อีกทั้งเห็นควรให้มีการเข้มงวดและกำกับดูแลสินค้านำเข้าในทุกช่องทางผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ การสำแดงสินค้าให้ถูกต้องตามประเภท การกำกับการนำเข้าสินค้าผ่าน Free Zone Warehouse

3. ผลักดันให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลาก เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากในภาชนะบรรจุและสอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งข้อความที่ปรากฎในฉลากต้องตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกำหนด และมีสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า

Close Bitnami banner
Bitnami