วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มอบหมายให้ นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม เข้าร่วมกล่าวต้อนรับงาน HORIZON 2030: COLLABORATING FOR A DIGITAL TOMORROW ณ ห้อง Ballroom ชั้น 8 โรงแรม โซแบงคอก ถนนสาทรเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐสภา กล่าวความร่วมมือและนายอมฤต ฟรานเซน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของงานเพื่อระดมสมอง และรับฟังแนวคิด แนวปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค และสร้างความร่วมมือ ในการขับเคลื่อน Digital Thailand และเพื่อเป็นแรงผลักดันร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการแสวงหาคำตอบเพื่อประเทศไทยในปี 2030

กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการเสวนา discussion เพื่อหาแนวทางความร่วมมือและการขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน 10 หัวข้อ ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วนอาทิด้านเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม ดังนี้
1. E-government and Cybersecurity
2. Smart Manufacturing
3. Blockchain and Digital Asset
4. E-commerce and Logistics
5. Digital content and Game
6. Tourist and Event
7. Manpower and Ed-tech
8. Agriculture-tech
9. Healthcare and wellness
10. AI

เพื่อระดมความคิดเห็น ฝันร่วมกันเพื่อมองเป้าหมายอนาคตของประเทศไทย ร่วมกันให้ความเห็นถึงอะไรคืออุปสรรคในด้านกฏหมาย/แรงงาน/การสนับสนุนของภาครัฐ/การประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานภาครัฐผลักดันและส่งเสริมแนวนโยบาย สร้างความร่วมมือและผลักดันร่วมกันจากทุกฝ่าย เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจัดงานโดยบริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด, บริษัท แอพแมน จํากัด, บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, บริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด, บริษัท แคนส์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

Close Bitnami banner
Bitnami