วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

สืบสานงานฝีมือควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มุ่งส่งออกอัตลักษณ์ไทยสู่สากล

พันธกิจ

เรามีความรับผิดชอบ และมีหน้าที่ ดูแลอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง ของที่ระลึก ซึ่งอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ เป็นอุตสาหกรรมเบาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญด้านงานฝีมือในการผลิตสินค้า เป็นอุตสาหกรรมที่แม้สร้างมูลค่าได้ไม่มากแต่กระจายรายได้อย่างสำคัญสู่กลุ่มมชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ในอดีตอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อประเทศไทยมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมหนักมากขึ้น อุตสาหกรรมนี้จึงลดความสำคัญลง แต่ก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ดำรงอยู่ได้ เพราะได้รับการยอมรับในเรื่องฝีมือ ความประณีตของงาน จากความสามารถเชิงศิลปะที่มีอยู่ในสายเลือดของคนไทย

คุณศิรินุช คีตะนิธินันท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ วาระปี 2567-2569

ด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ เล็งเห็นถึงทิศทางความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่นำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ร่วมกับสินค้าและการบริการ ทั้งนี้ในส่วนของสินค้าหัตถกรรมเป็นสินค้าที่แสดงคุณค่า ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นไทย เมื่อนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์มาร่วมกันจึงเกิดเป็นชิ้นงานใหม่ที่ทันสมัยแต่ยังแฝงไว้ด้วยเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาของงานหัตถกรรมไทยแบบดั้งเดิม จึงเป็นที่มาของชื่อ ”หัตถกรรมสร้างสรรค์” การนำทักษะงานฝีมือดั้งเดิมของไทย เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาร่วมกัน โดยนำคุณค่าของความเป็นไทยมาผนวกกับความเป็นสมัยใหม่สะท้อนออกมาเป็นชิ้นงานหัตถกรรม งานหัตถกรรมสร้างสรรค์จึงเป็นดั่งศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบสมัยใหม่ หรือกระบวนการสร้างสรรค์อื่นๆ เข้ามาร่วมกับงานฝีมือแบบดั้งเดิม เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

Close Bitnami banner
Bitnami