โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นางริดา ศรีหล่มสัก

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายศิลปชัย วัชระ ที่ปรึกษา
นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ ที่ปรึกษา
นางริดา ศรีหล่มสัก ประธาน
น.ส.ณัชชา อนันต์ศฤงคาร รองประธาน
น.ส.ศิรินุช คีตะนิธินันท์ เลขาธิการ
น.ส.น้อมจิตร บุญญาภิสมภาร เหรัญญิก
นายยุทธนา อโนทัยสินทวี นายทะเบียน
นายภาณุรัฐ แสงเทียน ประชาสัมพันธ์
นายอาทิตย์ ฤทธีราวี กรรมการ – กิจกรรมในประเทศ
นายสุรศักดิ์ พันธ์วิไล กรรมการ – กิจกรรมต่างประเทศ
น.ส.ปานฤดี ปรางค์โอภาศวงษ์ กรรมการ – งานข้อมูล ข่าวสาร

 

Close Bitnami banner
Bitnami