โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณศิรินุช คีตะนิธินันท์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณศิลปชัย วัชระ ที่ปรึกษา
คุณพิตติพัฒน์ มั่นบุปผชาติ ที่ปรึกษา
คุณศิรินุช คีตะนิธินันท์ ประธาน
คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี รองประธาน
คุณภาณุรัฐ แสงเทียน รองประธาน
คุณณัฏฐวัฒน์ พันธ์วิไล เลขาธิการ
คุณน้อมจิตร บุญญาภิสมภาร เหรัญญิก
คุณริดา ศรีหล่มสัก กรรมการฝ่ายกลยุทธและส่งเสริมการค้า
คุณดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ กรรมการฝ่ายกลยุทธและส่งเสริมการค้า
คุณวีระ ศุกลนิพัทธิ์ กรรมการฝ่ายกลยุทธและส่งเสริมการค้า
คุณปานฤดี ปรางค์โอภาศวงษ์ กรรมการฝ่ายกลยุทธและส่งเสริมการค้า
คุณวิวัฒน์ อัศวศิริเลิศ กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
คุณวุฒิพรรณ อาชานานุภาพ กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 

Close Bitnami banner
Bitnami