ที่มาและความสำคัญ

Vision / Mission

ที่มาและความสำคัญ

ด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงทิศทางความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่นำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ร่วมกับสินค้าและการบริการ ทั้งนี้ในส่วนของสินค้าหัตถกรรมเป็นสินค้าที่แสดงคุณค่า ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นไทย เมื่อนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์มาร่วมกันจึงเกิดเป็นชิ้นงานใหม่ที่ทันสมัยแต่ยังแฝงไว้ด้วยเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาของงานหัตถกรรมไทยแบบดั้งเดิม จึงเป็นที่มาของชื่อ ”หัตถกรรมสร้างสรรค์”

หัตถกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft)

การนำทักษะงานฝีมือดั้งเดิมของไทย เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาร่วมกัน โดยนำคุณค่าของความเป็นไทยมาผนวกกับความเป็นสมัยใหม่สะท้อนออกมาเป็นชิ้นงานหัตถกรรม งานหัตถกรรมสร้างสรรค์จึงเป็นดั่งศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบสมัยใหม่ หรือกระบวนการสร้างสรรค์อื่นๆ เข้ามาร่วมกับงานฝีมือแบบดั้งเดิม เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

กลุ่มสินค้าสมาชิก
Product Member List

กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์

กลุ่มสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้าน

กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์

กลุ่มสินค้าสปาเครื่องหอม

แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม
(Factory Tour)
เยี่ยมชมโรงงานสมาชิก เลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิต ศึกษาธุรกิจ

บริษัท แวนด้าสยาม จำกัด
เทียนหอม อโรม่า

บริษัท มาลามาลี จำกัด
ดอกไม้ประดิษฐ์ เสมือนจริง

บริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิก จำกัด
กระเบื้องพื้นผนัง

บริษัท เทียนพฤกษา จำกัด
เครื่องหอมสปา

Close Bitnami banner
Bitnami