ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
พิธีเปิดงาน Thai-Finnish Seminar on Sustainable and Green Transition Solutions in Textile Industry

พิธีเปิดงาน Thai-Finnish Seminar on Sustainable and Green Transition Solutions in Textile Industry

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกรียรติจากสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ในการเชิญเข้าร่วมกล่าวพิธีเปิดงาน Thai-Finnish Seminar on Sustainable and Green Transition Solutions in Textile Industry ณ The...

หารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ร่วมกับ สมอ.

หารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ร่วมกับ สมอ.

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้แทนกลุ่มฯ สิ่งทอ ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ, นายสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการกลุ่มฯ สิ่งทอ ร่วมกับ นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain...

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ InnoPlus Solution Research Center (PTTGC)

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ InnoPlus Solution Research Center (PTTGC)

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ InnoPlus Solution Research Center (PTTGC) ร่วมกับนายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย...

กลุ่มฯ สิ่งทอ ต้อนรับนายเจิ้ง ฮุ่ยเฉียง และคณะนักธุรกิจจากมณฑลเซี่ยงไฮ้

กลุ่มฯ สิ่งทอ ต้อนรับนายเจิ้ง ฮุ่ยเฉียง และคณะนักธุรกิจจากมณฑลเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน คุณสมคิด รัตนประภาพร รองประธานกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ คุณสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการกลุ่มฯ สิ่งทอ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากกลุ่มฯ เคมี, กลุ่มฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มฯ เหล็ก...

นำเสนอโครงการสร้างมูลค่ารูปแบบธุรกิจเส้นใยทางเลือกจากใบสัปปะรดและ agrowaste ที่เหลือทิ้งในห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจรและยั่งยืน

นำเสนอโครงการสร้างมูลค่ารูปแบบธุรกิจเส้นใยทางเลือกจากใบสัปปะรดและ agrowaste ที่เหลือทิ้งในห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจรและยั่งยืน

ประธาน ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล และกรรมการ คุณสุพจน์ ชัยวิไล กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอฯเข้าพบประธาน คุณ เชิงพร เต็งอำนวย สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สอท.เพื่อนำเสนอโครงการสร้างมูลค่ารูปแบบธุรกิจเส้นใยทางเลือกจากใบสัปปะรดและ agrowaste...

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงาน Thailand Textiles

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงาน Thailand Textiles

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนกลุ่มฯ สิ่งทอโดย ดร.จิราภรณ์ฯ ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ พร้อมกับกรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วมงาน "Thailand Textiles DIPROM ยกขบวนจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้า ฉฐากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย" ณ ศูนย์การค้าธนิยะ...

ผู้แทนกลุ่มฯ สิ่งทอ เข้าร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน “FTI. Future Mobility One Roadmap”

ผู้แทนกลุ่มฯ สิ่งทอ เข้าร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน “FTI. Future Mobility One Roadmap”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รองประธาน ส.อ.ท. และปธ.งานข้อร้องเรียน คลัสเตอร์ และ Networking (คุณอิศเรศฯ) หารือแนวทางการขับเคลื่อน "FTI. Future Mobility One Roadmap" ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆกว่า 10 กลุ่ม โดยกลุ่มฯสิ่งทอได้มอบหมายให้คุณสมคิด รัตนประพาพร...

ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หารือถึงโอกาสและ แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมฯ

ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หารือถึงโอกาสและ แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมฯ

คุณสมคิด คุณเสริมศักดิ์ และคุณนุตรา ผู้แทน กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อหารือถึงโอกาสและ แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมฯ ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมหารือดังกล่าว...

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเดินทางเยี่ยชมศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเดินทางเยี่ยชมศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำโดยดร.จิราภรณ์ฯ ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ ร่วมด้วยกรรมการกลุ่มฯ สิ่งทอ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม 4 สถานที่ ได้แก่ บจก.เวียงจันทน์ โลจิสติกส์ /...

Close Bitnami banner
Bitnami