15 ธันวาคม 2566 นางสาวศิรินุช คีตะนิธินันท์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม Executive Training ของสายงานสื่อสารองค์กร ในการปรับปรุงและเพิ่มทักษะการสื่อสารให้กับคนในองค์กร: กิจกรรม Media Coaching & Public Speaking : on camera อบรมหลักการสื่อสาร และเทคนิคการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami