สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-Free Products Regulations – EUDR) ของประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-Free Products Regulations – EUDR) ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 นายนวพงศ์ สรโชติ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-Free Products...
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยาง ภายใต้กฎหมาย EUDR ของสหภาพยุโรป”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยาง ภายใต้กฎหมาย EUDR ของสหภาพยุโรป”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นายศุภวัฒน์ บัวสุข หัวหน้ากองพัฒนาตลาดยางพารา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยาง ภายใต้กฎหมาย EUDR ของสหภาพยุโรป”...
นายนวพงศ์ฯ เข้ารับตำแหน่งประธานกลุ่มอุตาสาหกรรมยาง วาระปี 2567-2569

นายนวพงศ์ฯ เข้ารับตำแหน่งประธานกลุ่มอุตาสาหกรรมยาง วาระปี 2567-2569

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง (นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา) กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2567 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ ยาง วาระปี 2567-2569 ณ ห้อง Basilica Hall 1 โรงแรม La Casetta Toscana Valley เขาใหญ่ ด้วยนายชัยสิทธ์ฯ...
การประชุมคณะกรรมการวิชาการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization – ISO) ISO/TC45 Rubber and rubber product ครั้งที่ 71

การประชุมคณะกรรมการวิชาการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization – ISO) ISO/TC45 Rubber and rubber product ครั้งที่ 71

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง และนายนวพงศ์ สรโชติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO/TC 45 Rubber Products ครั้งที่ 71 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการส่งเสริมการตลาดสินค้านวัตกรรมยางพารา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการส่งเสริมการตลาดสินค้านวัตกรรมยางพารา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง นายนวพงศ์ สรโชติ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์...
Close Bitnami banner
Bitnami