หารือแนวทางการขับเคลื่อน “FTI. Future Mobility One Roadmap”

หารือแนวทางการขับเคลื่อน “FTI. Future Mobility One Roadmap”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รองประธาน ส.อ.ท. และปธ.งานข้อร้องเรียน คลัสเตอร์ และ Networking (คุณอิศเรศฯ) หารือแนวทางการขับเคลื่อน "FTI. Future Mobility One Roadmap" โดยมี กบ. และ Keyman งานข้อร้องเรียนฯ (คุณบุญหาญฯ และคุณพงษ์ศักดิ์ฯ) ปธก. ยานยนต์ (คุณยุพินฯ) ปธก....

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร SI และเตรียมการจัดงาน Industry Transformation Seminar

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร SI และเตรียมการจัดงาน Industry Transformation Seminar

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับคุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานคณะทำงานการปฏิรูปอุตสาหกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร SI ตามลำดับขั้นความรู้สำหรับผู้ประกอบการ S M L...

สัมมนาเรื่อง “ Integration is King : รวมแหล่งทุน รู้กฎระเบียบ สู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ “

สัมมนาเรื่อง “ Integration is King : รวมแหล่งทุน รู้กฎระเบียบ สู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ “

เรียน ผู้สนใจในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สัมมนาเรื่อง “ Integration is King : รวมแหล่งทุน รู้กฎระเบียบ สู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ “ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้อง MR 224-225, BITEC (ส่วนหนึ่งของงาน Subcon Thailand 2023)...

ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2566(10)

ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2566(10)

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2566(10) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8...

ประธานคณะทำงาน S-Curve & Smart City กิจกรรมการระดมความคิดเห็น (Workshop)

ประธานคณะทำงาน S-Curve & Smart City กิจกรรมการระดมความคิดเห็น (Workshop)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานคณะทำงาน S-Curve & Smart City กิจกรรมการระดมความคิดเห็น (Workshop) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (S-Curve และ New S-Curve)ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13...

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ครั้งที่ 2/2566

📣 24 กุมภาพันธ์ 2566🎯 คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและรองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคุณเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ กรรมการสถาบัน SMI เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

Close Bitnami banner
Bitnami