พิธีเปิดงาน Thai-Finnish Seminar on Sustainable and Green Transition Solutions in Textile Industry

พิธีเปิดงาน Thai-Finnish Seminar on Sustainable and Green Transition Solutions in Textile Industry

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกรียรติจากสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ในการเชิญเข้าร่วมกล่าวพิธีเปิดงาน Thai-Finnish Seminar on Sustainable and Green Transition Solutions in Textile Industry ณ The...
หารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ร่วมกับ สมอ.

หารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ร่วมกับ สมอ.

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้แทนกลุ่มฯ สิ่งทอ ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ, นายสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการกลุ่มฯ สิ่งทอ ร่วมกับ นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain...
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ InnoPlus Solution Research Center (PTTGC)

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ InnoPlus Solution Research Center (PTTGC)

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ InnoPlus Solution Research Center (PTTGC) ร่วมกับนายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย...
กลุ่มฯ สิ่งทอ ต้อนรับนายเจิ้ง ฮุ่ยเฉียง และคณะนักธุรกิจจากมณฑลเซี่ยงไฮ้

กลุ่มฯ สิ่งทอ ต้อนรับนายเจิ้ง ฮุ่ยเฉียง และคณะนักธุรกิจจากมณฑลเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน คุณสมคิด รัตนประภาพร รองประธานกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ คุณสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการกลุ่มฯ สิ่งทอ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากกลุ่มฯ เคมี, กลุ่มฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มฯ เหล็ก...
นำเสนอโครงการสร้างมูลค่ารูปแบบธุรกิจเส้นใยทางเลือกจากใบสัปปะรดและ agrowaste ที่เหลือทิ้งในห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจรและยั่งยืน

นำเสนอโครงการสร้างมูลค่ารูปแบบธุรกิจเส้นใยทางเลือกจากใบสัปปะรดและ agrowaste ที่เหลือทิ้งในห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจรและยั่งยืน

ประธาน ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล และกรรมการ คุณสุพจน์ ชัยวิไล กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอฯเข้าพบประธาน คุณ เชิงพร เต็งอำนวย สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สอท.เพื่อนำเสนอโครงการสร้างมูลค่ารูปแบบธุรกิจเส้นใยทางเลือกจากใบสัปปะรดและ agrowaste...
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงาน Thailand Textiles

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงาน Thailand Textiles

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนกลุ่มฯ สิ่งทอโดย ดร.จิราภรณ์ฯ ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ พร้อมกับกรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วมงาน “Thailand Textiles DIPROM ยกขบวนจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้า ฉฐากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย” ณ ศูนย์การค้าธนิยะ...
Close Bitnami banner
Bitnami